Норвежки

AddThis Social Bookmark Button

Обучението се извършва на нива /50 уч.ч. по 40 мин./, като на посещение се вземат по 3 уч.ч., /т.е. 2 астр.ч./, като честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста в удобно за тях време.


Система на обучение:
“Paa vei”
/ Е. Еllingsen, K. M. Donald /

I - во ниво: А1 “Paa vei” 1 т встъпителна учебна единица до урок 7 включително/

Лексика:

- основни комуникативни познания и умения за всекидневни контакти;
- най-типични изрази;
- информация за страната, градовете, традициите, обществените места, заведенията за хранене, транспорта, търговски центрове, годишни сезони и др.

Граматика:

- азбука фонетични особености;
- морфология: съществителни – род и число, прилагателни, съгласуване, лични местоимения , притежателни местоимения,  местоимения  за обект, спомагателните глаголи “Съм” (aa vaere) и “Имам” (aa ha);
- сегашно време;
- образуване на въпросителни и отрицателни изречения;
- образуване на пълен и непълен член на съществителни имена;
- образуване на множествено число;
- модални глаголи и тяхното използване;
- сегашно и минало време /образуване и използване/

II - ро ниво: А2 “Paa vei” 1 (от урок 8 до урок 15)

Лексика:

- наблягане на характерните особености на езика;
- включване на теми за пазаруване, телевизия, интернет, музика, кратки информации за културни паметници, национални празници

 

Граматика:

- особености на видовете местоимения – комбинирани местоимения;
- възвратни глаголи;
- повелително наклонение на правилни и неправилни глаголи;
- минало перфектно време /образуване и използване/;
- упражняване на времената особености при употребата на притежателните местоимения.


Последна промяна (Четвъртък, 29 Август 2019 15:54)